Colombia - Español

Agronomist

Buon Ma Thuot, Vietnam
Job Reference JR0073442
Professional Areas Trading Platforms
Function Trading
Years of Work Experience 5 - 8
Start date 2024-04-01

Louis Dreyfus Company is a leading merchant and processor of agricultural goods. Our activities span the entire value chain from farm to fork, across a broad range of business lines, we leverage our global reach and extensive asset network to serve our customers and consumers around the world. Structured as a matrix organization of six geographical regions and ten platforms, Louis Dreyfus Company is active in over 100 countries and employs approximately 17,000 people globally.

Nhiệm vụ chung / Overall responsibility:

Assist Senior Agronomist in coffee research and sustainability responsibilities in Vietnam to ensure that services are provided in an effective and efficient manner.   

Hỗ trợ Chuyên viên Nông nghiệp trong việc khảo sát cà phê và các hoạt động bền vững tại Việt Nam để đảm bảo rằng các dịch vụ được cung cấp một cách hiệu quả. 

Main Responsibilities / Nhiệm vụ chủ chốt 

 • Conduct crop tours for coffee in Vietnam as an interviewer. Regularly update photos and information about crops and market on the group. 
 • Tham gia các đợt khảo sát mùa vụ ở vùng cà phê tại Việt Nam như là 1 người phỏng vấn. Thường xuyên cập nhật hình ảnh và thông tin về mùa vụ và thị trường lên nhóm. 
 • Regularly monitor the crop development, weather, and market to send out daily reports. Besides, implement monthly stock survey. 
 • Gửi báo cáo hàng ngày về sự phát triển mùa vụ, thời tiết và thị trường. Bên cạnh đó, thực hiện khảo sát tồn kho hàng tháng. 
 • Implement the agreed coffee sustainability program: prepare and implement internal & external audits and improvement action as per the requirements of the certification programs. 
 • Thực hiện chương trình cà phê chứng nhận được thống nhất: đảm bảo các kế hoạch, hành động và cập nhật cho thanh tra nội bộ - chính thức, hành động khắc phục như yêu cầu của chương trình chứng nhận.  
 • Proactive in planning, budgeting, implementing, updating, and reviewing data reports and timelines. Besides, increase roles of group leaders and facilitators by interacting, guiding, pushing, and following.  
 • Chủ động lên kế hoạch, dự trù kinh phí, thực hiện, cập nhật, xem xét dữ liệu báo cáo và thời gian hoàn thành công việc. Bên cạnh đó, tăng cường vai trò của các nhóm trưởng và cộng tác viên bằng việc tương tác, đúc thúc và theo sát hoạt động của họ. 
 • Organize and enhance knowledge from workshops/ training by experts, partners, local team members, … after that train and guide group leaders/ facilitators/farmers. 
 • Tổ chức và nâng cao hiểu biết từ các buổi hội thảo/ tập huấn bởi các chuyên gia, đổi tác, thành viên nội bộ, … sau đó tập huấn và hướng dẫn lại cho các nhóm trưởng/ cộng tác viên/nông dân. 

Experience / Kinh nghiệm 

 • Experience in coffee is advantageous and from 1-2 years related to research or sustainability programs or projects. 
 • Có kinh nghiệm về cà phê là lợi thế và từ 1-2 năm liên quan đến khảo sát hoặc chương trình bền vững hoặc dự án. 

Other skills (Computer Skills, etc) / Kỹ năng khác (Kỹ năng máy tính, v.v.) 

 • Be able to work independently and willing to travel. 
 • Có khả năng làm việc độc lập và sẵn sàng đi công tác. 
 • Basic office and computer skills.. 
 • Kỹ năng máy tính và văn phòng căn bản  
 • Communication skill and presentation/training is necessary. 
 • Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình/ đứng lớp là cần thiết. 

Languages / Ngoại ngữ 

 • Basic English communication. 
 • Tiếng anh giao tiếp cơ bản. 

Academics / Bằng cấp 

 • Agriculture Engineer or Bachelor Degree. 
 • Tốt nghiệp chuyên ngành nông nghiệp. 

LDC in Vietnam has been certified a 'Great Place To Work', recognizing our focus and responsiveness to build and maintain trust among employees.

We were ranked in relation to criteria such as support for employees to reach our full potential, employee perception of leadership effectiveness, teamwork effectiveness, hospitality, justice, and equity. 

So what makes our workplace a great place to work? We put our people first as our most important asset and greatest strength, engaging, communicating with, and encouraging each other to share ideas, discuss challenges, and ask for what is needed.

Inspiring and engaging our people to make a positive difference for the communities we touch and work in is also key. Our workplaces in Gialai, Ho Chi Minh, Binh Duong, Daklak, Lam Dong, as well as around the world, encourage new ideas for the company's development and growth - but also for support to the communities around our operations. Creating a safe, inclusive work environment where we can reach our full potential, and also give back to our communities, is central to the way we work.

We are proud to achieve the Great Place To Work Certificate which is fostering our inclusive culture based on trust that is the key to LDC's enduring success!

Diversity & Inclusion

LDC is driven by a set of shared values and high ethical standards, with diversity and inclusion being part of our DNA. LDC is an equal opportunity employer committed to providing a working environment that embraces and values diversity, equity and inclusion.

LDC encourages diversity, supports local communities and environmental initiatives. We encourage people of all backgrounds to apply.

Sustainability

Sustainable value is at the heart of our purpose as a company.

We are passionate about creating fair and sustainable value, both for our business and for other value chain stakeholders: our people, our business partners, the communities we touch and the environment around us

What We Offer

We provide a dynamic and stimulating international environment, which will stretch and develop your abilities and channel your skills and expertise with outstanding career development opportunities in one of the largest and most solid private companies in the world.

We offer

 • A workplace culture that embraces diversity and inclusivity
 • Regular events that foster team engagement
 • Access to Training and Development
 • Hybrid work arrangement offered (availability varies by role)
 • Comprehensive insurance coverage and flexible benefits
 • Certified Great Place to Work
Company Description

Louis Dreyfus Company is a leading merchant and processor of agricultural goods. Our activities span the entire value chain from farm to fork, across a broad range of business lines, we leverage our global reach and extensive asset network to serve our customers and consumers around the world. Structured as a matrix organization of six geographical regions and ten platforms, Louis Dreyfus Company is active in over 100 countries and employs approximately 17,000 people globally.


Job Description

Nhiệm vụ chung / Overall responsibility:

Assist Senior Agronomist in coffee research and sustainability responsibilities in Vietnam to ensure that services are provided in an effective and efficient manner.   

Hỗ trợ Chuyên viên Nông nghiệp trong việc khảo sát cà phê và các hoạt động bền vững tại Việt Nam để đảm bảo rằng các dịch vụ được cung cấp một cách hiệu quả. 

Main Responsibilities / Nhiệm vụ chủ chốt 

 • Conduct crop tours for coffee in Vietnam as an interviewer. Regularly update photos and information about crops and market on the group. 
 • Tham gia các đợt khảo sát mùa vụ ở vùng cà phê tại Việt Nam như là 1 người phỏng vấn. Thường xuyên cập nhật hình ảnh và thông tin về mùa vụ và thị trường lên nhóm. 
 • Regularly monitor the crop development, weather, and market to send out daily reports. Besides, implement monthly stock survey. 
 • Gửi báo cáo hàng ngày về sự phát triển mùa vụ, thời tiết và thị trường. Bên cạnh đó, thực hiện khảo sát tồn kho hàng tháng. 
 • Implement the agreed coffee sustainability program: prepare and implement internal & external audits and improvement action as per the requirements of the certification programs. 
 • Thực hiện chương trình cà phê chứng nhận được thống nhất: đảm bảo các kế hoạch, hành động và cập nhật cho thanh tra nội bộ - chính thức, hành động khắc phục như yêu cầu của chương trình chứng nhận.  
 • Proactive in planning, budgeting, implementing, updating, and reviewing data reports and timelines. Besides, increase roles of group leaders and facilitators by interacting, guiding, pushing, and following.  
 • Chủ động lên kế hoạch, dự trù kinh phí, thực hiện, cập nhật, xem xét dữ liệu báo cáo và thời gian hoàn thành công việc. Bên cạnh đó, tăng cường vai trò của các nhóm trưởng và cộng tác viên bằng việc tương tác, đúc thúc và theo sát hoạt động của họ. 
 • Organize and enhance knowledge from workshops/ training by experts, partners, local team members, … after that train and guide group leaders/ facilitators/farmers. 
 • Tổ chức và nâng cao hiểu biết từ các buổi hội thảo/ tập huấn bởi các chuyên gia, đổi tác, thành viên nội bộ, … sau đó tập huấn và hướng dẫn lại cho các nhóm trưởng/ cộng tác viên/nông dân. 

Experience

Experience / Kinh nghiệm 

 • Experience in coffee is advantageous and from 1-2 years related to research or sustainability programs or projects. 
 • Có kinh nghiệm về cà phê là lợi thế và từ 1-2 năm liên quan đến khảo sát hoặc chương trình bền vững hoặc dự án. 

Other skills (Computer Skills, etc) / Kỹ năng khác (Kỹ năng máy tính, v.v.) 

 • Be able to work independently and willing to travel. 
 • Có khả năng làm việc độc lập và sẵn sàng đi công tác. 
 • Basic office and computer skills.. 
 • Kỹ năng máy tính và văn phòng căn bản  
 • Communication skill and presentation/training is necessary. 
 • Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình/ đứng lớp là cần thiết. 

Languages / Ngoại ngữ 

 • Basic English communication. 
 • Tiếng anh giao tiếp cơ bản. 

Academics / Bằng cấp 

 • Agriculture Engineer or Bachelor Degree. 
 • Tốt nghiệp chuyên ngành nông nghiệp. 

Additional Information

LDC in Vietnam has been certified a 'Great Place To Work', recognizing our focus and responsiveness to build and maintain trust among employees.

We were ranked in relation to criteria such as support for employees to reach our full potential, employee perception of leadership effectiveness, teamwork effectiveness, hospitality, justice, and equity. 

So what makes our workplace a great place to work? We put our people first as our most important asset and greatest strength, engaging, communicating with, and encouraging each other to share ideas, discuss challenges, and ask for what is needed.

Inspiring and engaging our people to make a positive difference for the communities we touch and work in is also key. Our workplaces in Gialai, Ho Chi Minh, Binh Duong, Daklak, Lam Dong, as well as around the world, encourage new ideas for the company's development and growth - but also for support to the communities around our operations. Creating a safe, inclusive work environment where we can reach our full potential, and also give back to our communities, is central to the way we work.

We are proud to achieve the Great Place To Work Certificate which is fostering our inclusive culture based on trust that is the key to LDC's enduring success!

Diversity & Inclusion

LDC is driven by a set of shared values and high ethical standards, with diversity and inclusion being part of our DNA. LDC is an equal opportunity employer committed to providing a working environment that embraces and values diversity, equity and inclusion.

LDC encourages diversity, supports local communities and environmental initiatives. We encourage people of all backgrounds to apply.

Sustainability

Sustainable value is at the heart of our purpose as a company.

We are passionate about creating fair and sustainable value, both for our business and for other value chain stakeholders: our people, our business partners, the communities we touch and the environment around us

What We Offer

We provide a dynamic and stimulating international environment, which will stretch and develop your abilities and channel your skills and expertise with outstanding career development opportunities in one of the largest and most solid private companies in the world.

We offer

 • A workplace culture that embraces diversity and inclusivity
 • Regular events that foster team engagement
 • Access to Training and Development
 • Hybrid work arrangement offered (availability varies by role)
 • Comprehensive insurance coverage and flexible benefits
 • Certified Great Place to Work